tubebox.pl

Podpisanie ugody między wierzycielem i dłużnikiem może konstruktywnie zakończyć spór o niezapłacone należności. Dlaczego obu stronom powinno zależeć na podpisaniu ugody?

Czym jest ugoda?

Jest to umowa porozumienia między wierzycielem i dłużnikiem, w której określane są ustępstwa i zasady spłacania długu akceptowalne dla obu kontrahentów. Ugoda jest polubownym sposobem zakończenia konfliktu o niespłacone należności, wymagającym ustępstw i elastyczności po obu stronach barykady. Dzięki osiągnięciu porozumienia w formie ugody strony mogą uniknąć przenoszenia sprawy odzyskiwania długu na drogę sądową i komorniczą, co ma swoje konkretne atuty: chodzi o uniknięcie wydatków związanych z procedowaniem na wokandzie (np. koszty zastępstwa procesowego, wpisu sądowego itd.) i czas.

Postępowanie sądowe toczy się swoim życiem, którego tempo wynika ze specyfiki pracy i obłożenia danego sądu. Nierzadko czas takiego postępowania liczy się w latach. Próba osiągnięcia ugody może być traktowana jako polubowny etap windykacji.

Obopólne korzyści płynące z podpisania ugody

Ugoda ma swoje pozytywne rezultaty dla dłużnika i wierzyciela. Zacznijmy od perspektywy drugiej strony. Dla podmiotu oczekującego na spłatę kluczowe jest to, że ugoda przerywa bieg przedawnienia. Do tego dochodzą jeszcze walory związane z ewentualnym wejściem na drogę sądową. Spisana ugoda powinna zawierać uznanie długu przez dłużnika – firma zalegająca z opłatami akceptuje roszczenie wierzyciela.

To ważny atut w talii tego ostatniego, uznanie długu daje bowiem możliwość skierowania sprawy do sądu w postępowaniu nakazowym (jeżeli dłużnik nadal będzie nie dotrzymywał terminów), co wiąże się z niższą opłatą wpisu sądowego. Dodatkowo, wraz z uznaniem długu przez dłużnika, wierzyciel zyskuje możliwość wszczęcia postępowania zabezpieczającego z tytułu nieprawomocnego nakazu zapłaty.

Dłużnik z kolei, dzięki ugodzie, może uzyskać rozbicie długu na raty, umorzenie odsetek za nieterminowe spłacanie zobowiązania, wydłużenie terminu płatności lub wycofanie złożonego pozwu sądowego. To bardzo konkretne narzędzia, dzięki którym spłata należności staje się realna.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Zalety parafowania ugody z dłużnikiem – Zapraszamy!